Условия за ползване

Достъпът и употребата на този уебсайт са обект на следните условия. Моля, не използвайте този сайт, освен ако не сте съгласни с тези условия. Този сайт е разработен от Корпоративни Корпоративна комуникация, Байер Австралия Лимитед (наричано по-долу БАЙЕР) и се управлява от същото. Запазваме правото да прекратим или да направим частични или пълни промени в този сайт или Общите условия за ползване, Общите условия за продажба, Общите условия за покупка, както и на нашите условия за покупка на услуги. Моля, имайте предвид, че можем да правим такива промени по наше собствено усмотрение и без предварително известяване. Ето защо Ви молим следващия път, когато посетите този сайт, отново да прегледате условията и да отбележите всякакви промени или изменения, които може да са направени

Отказ от употреба и обезщетение

Всички данни, документи и илюстрации, публикувани на този сайт, са собственост на БАЙЕР. Всяко разрешение за използване на същото се предоставя, при условие че съответната бележка за авторското право се вижда на всички копия, че тези данни се използват само за лични цели, че те не се използват за търговски цели, че данните не са променени по никакъв начин, и че всички илюстрации, придобити от сайта, се използват само в съчетание с придружаващия текст.

Търговски марки и авторски права

Всички търговски марки в този сайт са собственост на Байер Груп, освен ако не е отбелязано друго или се възприемат по друг начин като права на трети лица. Всяко неоторизирано използване на тези търговски марки или други материали е изрично забранено и представлява нарушение на авторските права, правото на търговска марка или други права на индустриална собственост.

Ограничена отговорност

Байер състави подробната информация, предоставена на този сайт, използвайки вътрешни и външни източници, според нашата добросъвестна преценка и професионална грижа. Ние се стремим този набор от информация да се разширява и актуализира непрекъснато. Информацията на този сайт е само за целите на представянето на БАЙЕР и нашите продукти и услуги. Въпреки това, не даваме гаранция, изрично или мълчаливо, за пълнотата или точността на информацията на този уебсайт. Моля, имайте предвид, че тази информация, въпреки че е вярна в деня на публикуването й, може вече да не е актуална. Затова препоръчваме да се проверява всяка информация, която получавате от този сайт, преди да я използвате в каквато и да е форма. Информацията, предоставена на този сайт, не Ви освобождават от извършване на Ваши собствени проверки за най-актуалната информация - особено относно нашите информационни листове за безопасност и техническите спецификации - и за нашите продукти, с оглед на тяхната пригодност за предвидените процеси и цели. Ако имате нужда от информация или инструкции относно нашите продукти или услуги, моля свържете се директно с нас. Потребителите на този сайт декларират, че са съгласни с достъпа до сайта и неговото съдържание на свой риск. Нито БАЙЕР, нито трети страни, участващи в писането, производството или преноса на този сайт, могат да бъдат държани отговорни за щети или вреди в следствие на достъпа или невъзможността за достъп или от използването или невъзможността за използване на този уеб сайт, или от факта, че се позовавате на информацията, предоставена на този сайт.

Уебсайтове на доставчици / връзки на трети страни

Този сайт съдържа връзки / препратки към уебсайтове на трети страни. Чрез предоставяне на такива връзки, БАЙЕР не дава своето одобрение за тяхното съдържание. БАЙЕР не носи никаква отговорност за наличието или съдържанието на такива сайтове, нито каквато и да е отговорност за щети или вреди, произтичащи от използването на това съдържание, независимо от формата. БАЙЕР не дава никаква гаранция, че свързаните страници предоставят информация с постоянно качество. На потребителите на сайта се предоставят линкове към други сайтове единствено за по-голямо удобство. Потребителите имат достъп до такива сайтове на свой риск. Изборът на връзки не трябва по никакъв начин да се ограничава потребителите до свързаните страници.

Данни, предоставени от Вас

Потребителят на този сайт е изцяло отговорен за съдържанието и достоверността на информацията, която той или тя изпраща на БАЙЕР, както и за ненарушаване на правата на трети страни, които могат да бъдат включени в такава информация. Потребителят дава съгласието си БАЙЕР да съхранява тези данни и същите да се използват за целите на статистически анализ или за всяка друга определена търговска цел, освен ако информацията не включва лични данни, което надхвърля основните данни или данни за използване. В частност, Байер има право да използва съдържанието на такива съобщения, включително предложения, изобретения, чертежи, техники и експертиза, които се съдържат в тях, за всякакви цели, като например разработването, производството и / или продажбата на продукти или услуги, както и да възпроизвежда тази информация и да я предоставя на трети лица без ограничения.

Международни потребители

ози сайт се контролира, управлява и актуализира от БАЙЕР в Байер Австралия Лимитед, 875 Pacific Highway, Пембъл NSW 2073, Австралия. Той е предназначен за използване в Австралия/Нова Зеландия/Океания. Въпреки това БАЙЕР не дава никаква гаранция, че данните, представени на този сайт са правилни в локации извън Австралия/Нова Зеландия/Океанияи по-специално, че продуктите и услугите ще бъдат достъпни със същия външен вид, в същите размери или при същите условия. Ако трябва да отворите този сайт извън Австралия/Нова Зеландия/Океания или изтеглите съдържание от подобна локация, моля имайте предвид, че това е на Вашата собствена отговорност и трябва да се уверите, че действате в съответствие с местното законодателство, приложимо в съответната държава.

Продуктите, споменати в този сайт, могат да се предлагат в различни опаковки, в опаковки с различни размери или с различни надписи или маркировки, в зависимост от държавата.

Продажба на продукти на Байер

Нашите продукти се продават в съответствие с актуалната версия на нашите Общи условия за продажба.

Твърдения за бъдещето

Този сайт може да съдържа твърдения за бъдещето, базирани на настоящите предвиждания и прогнози, направени от управлението на Байер Груп или подгрупа. Различни известни и неизвестни рискове, неясноти и други фактори могат да доведат до съществени различия между фактическите бъдещи резултати, финансова ситуация, развитие или резултати от дейността на дружеството и оценките, дадени тук. Тези фактори включват обсъжданите фактори в публичните доклади на Байер, които са на разположение на интернет страницата на Байер: www.bayer.com Компанията не носи каквато и да било отговорност за актуализирането на тези твърдения за бъдещето или тяхното съответствие на бъдещи събития или развитие. Твърдения за бъдещето

Задължения за фармакологична бдителност

БАЙЕР е длъжен да докладва всички странични ефекти, които могат да възникнат по отношение на неговите продукти.

(a) Фармацевтични продукти и продукти за здравето на потребителя

Ако желаете да докладвате страничен ефект или оплакване от качеството на фармацевтични продукти и продукти за здравето на потребителя на БАЙЕР, моля да се свържете със здравен професионалист (напр. Лекар или фармацевт) или с местния здравен орган. За да докладвате страничен ефект или оплакване от качеството на продукт на БАЙР, моля свържете се с нас на drugsafety.anz@bayer.com.

(b) Продукти за здравето на животните

За продукти за здравето на животните, нежелано събитие е проявление, независимо дали се счита за свързано с продукт, което е неблагоприятно и неумишлено, което възниква след употребата на продукт за здравето на животните (включително употреба включена или не в етикета), включително: събития, свързани с безопасността на хора или животни; подозирана липса на очаквана ефикасност при животни; подозирано нарушение на разрешените максимално допустими граници на остатъчни вещества или карентен период; подозиран проблем/застрашаване на околната среда; подозирано предаване на заразни агенти; технически оплаквания от продукт. БАЙР ще предоставя подробности за реалните или очакваните нежелани събития съгласно изискванията на законодателството.

Ако имате нежелано събитие или оплакване от продукт във връзка с продукт на БАЙЕР за здравето на животните, който желаете да докладвате на Байер, моля не се колебайте да се свържете с нас по телефон на (безплатно обаждане) AUS: 1800 678 368 или (безплатно обаждане) NZ: 0800 266 221 (Опция 2) или по имейл animal.enquiries@bayer.com (AUS) или nzanimal.drugsafety@bayer.com.

Ако желаете да докладвате нежелана лекарствена реакция или оплакване от качеството на продукта, моля свържете се с Вашият лекар или фармацевт, с Изпълнителната Агенция по Лекарствата или използвайте линка отдолу.
http://www.bayer.bg/bg/bayer-in-bulgaria/drug-safety/

Байер България ЕООД, София 1510, ул. Резбарска 5, тел .: 02/4247 280 CH-20221004-20 A 0182/05.10.2020